Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

effyx

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

Reposted fromperseweracje perseweracje vialittlefool littlefool
effyx
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek vialittlefool littlefool
effyx

April 15 2017

effyx
2308 9cf7
Reposted fromjustMeee justMeee viaradioactive radioactive
effyx
7083 7677
Reposted fromTLC2 TLC2 viaradioactive radioactive
effyx
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaradioactive radioactive
effyx
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viaradioactive radioactive
effyx
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaradioactive radioactive
effyx
1399 d2b1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaradioactive radioactive
effyx
0142 1a9b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaradioactive radioactive
effyx
effyx
effyx
1794 5182 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaradioactive radioactive
effyx
effyx
9990 f236
Reposted frompeper peper viaradioactive radioactive
effyx
6556 3ee7
Reposted frommartynkowa martynkowa viaradioactive radioactive
effyx
effyx
Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl