Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

effyx
5821 e6c1 500
Reposted fromlittlefool littlefool

July 08 2015

effyx
5345 e1b1
Reposted fromkarahippie karahippie vialittlefool littlefool
effyx
5428 6acc
Reposted fromlittlefool littlefool

July 07 2015

6339 2f76
effyx
2748 542a

- 22:31
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
effyx
5184 35e7
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
effyx
9622 46db
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
effyx
effyx
effyx
2675 ffd6
effyx
1280 4d99
effyx
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
effyx
1558 43d0
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued
effyx
1554 6ea8
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued

July 06 2015

effyx
effyx
0766 6200 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
effyx
5078 7fb5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
effyx
nie poznałam cię nigdy powstałeś w mojej głowie nie pocałowałam cię nigdy wyobrażałam sobie
nie nazywajmy tego po imieniu niekonwencjonalni rańmy się nawzajem w życia poczekalni
nie poznałam cię nigdy choć tak się wydawało nie pocałowałam cię nigdy dotyk ust to za mało
Reposted fromtutaj tutaj
effyx
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatutaj tutaj
4690 020e
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viatutaj tutaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl